Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Liturgię chrztu w naszym kościele odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.

Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2.  Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania, datą urodzenia, datą i miejscem ślubu.
  3.   Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
  4. Rodzice planujący chrzest powinni zaplanować obecność na katechezie chrzcielnej, która wygłaszana jest w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 19:00 przed furtą klasztorną w pokoju nr 4.
  5. Daty najbliższych katechez:
  • 24.02.2022
  • 31.03.2022
  • 28.04.2022
  • 19.05.2022
  • 30.06.2022

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego.

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

1. Gromnica,
2. Biała szata.

Celebracja chrztu