Chrzest Święty


„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Liturgię chrztu w naszym kościele odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania, datą urodzenia, datą i miejscem ślubu.
 3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 4. Rodzice planujący chrzest powinni zaplanować obecność na katechezie chrzcielnej, która wygłaszana jest w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 19:00 przed furtą klasztorną
  w pokoju nr 4.
 5. Daty najbliższych katechez:
 • 30.03.2023r.
 • 27.04.2023r.
 • 25.05.2023r.
 • 29.06.2023r.Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Rzeczy potrzebne do chrztu:

1. Gromnica
2. Biała szata

Celebracja chrztu