III Zakon św. Franciszka

Opiekunem III Zakonu jest o. Gwardian.


Jak zostać franciszkaninem świeckim?

Śmiało można powiedzieć, że przynależność do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) to coś więcej niż udzielanie się tylko w działaniu dla dobra innych, osobisty rozwój duchowy czy wzorowa postawa chrześcijańska, to z pewnością powołanie.

Każdy, kto słyszy ten delikatnie zapraszający głos Jezusa i czuje, że powinien rozpocząć na nowo swoje życie pod opieką św. Franciszka trafił we właściwe miejsce.

Aby zostać przyjętym do FZŚ należy spełnić następujące warunki:

 • należy być ochrzczonym i być katolikiem praktykującym
 • przyjąć sakrament bierzmowania
 • mieć ukończone 18 lat (dla złożenia ślubów wieczystych)
 • żyć w związku sakramentalnym lub samotnie, można również być duchownym: diakonem, kapłanem diecezjalnym lub biskupem

ponadto:

 • żyć w łączności z Kościołem
 • mieć dobrą opinię moralną
 • okazywać wyraźne oznaki powołania


Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia własnego domu czy też rezygnacji z małżeństwa.

Gorąco zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa na wzór św. Franciszka z Asyżu żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej.

W ramach comiesięcznych spotkań jest Msza święta z nauką-konferencją formacyjną. Często jest także okazja do spotkania w ramach wspólnoty sióstr i braci. Spotkania mają także często charakter formacyjny. Odbywają się w Kościele i w Sali nr 4 w klasztorze Franciszkanów w Kłodzku przy Placu Franciszkańskim 1.


Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

 • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”
 • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania
 • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji
 • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa
 • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu
 • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową
 • czynienie miłosierdzia jak bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących


Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków. Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

 • formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy, formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok
 • przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta)
 • profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła

Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność, modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)

Bliższe informacje na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich można otrzymać w klasztorach franciszkańskich, na stronie internetowej www.fzs.franciszkanie.pl lub pod adresem wspólnoty Kłodzkiej.
Franciszkański Zakon Świeckich
Pl. Franciszkański 1;
57-300 KŁODZKO;
tel.074-867-28-30